1

Strategia de dezvoltare 2014 – 2020

Strategia de dezvoltare a comunei Floreşti pe perioada 2014-2020 este un exhaustiv document, comandat de Primăria Floreşti, ce se întinde pe 400 de pagini şi are 10 capitole şi o serie de Anexe prezentând Problemele şi Potenţialul comunei şi pe bază de sondaje. Documentul este unul deosebit de amplu, de curpinzător, atât cu date statistice din cele mai interesante, cu punctarea proiectelor realizate sau în curs de realizare, cât şi cu stabilirea unor priorităţi punctuale. De asemenea, este curpinsă o amplă Analiza SWOT, precum şi o serie de identificări ale punctelor slabe şi tari ale comunei şi ale oportunităţilor şi ameninţărilor pe o serie de segmente de dezvoltare. Analiza SWOT reprezintă un instrument de analiză strategică, menit să pună în evidență, într-o formă clară și succintă, punctele tari (Strengths)și punctele slabe (Weaknesses) ale comunei Florești, respectiv oportunitățile (Opportunities) și amenințările (Threats) identificate la nivelul comunei. În esență, analiza SWOT permite identificarea răspunsurilor la întrebarea “Unde se află comuna Florești în prezent?”.

Nu în ultimul rând se face o detailată prezentare a Fondurilor europene disponibile în această perioadă, pe ce segmente se pot accesa aceste fonduri, precum şi structurile şi instituţiile care pot implementa, monitoriza şi evalua dezvoltarea comunei, întrucât aici nu vorbim strict de Primăria Floreşti ci şi de Inspectoratul Şcoalr, Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport, Serviciul de Salubritate, Direcția Silvică, AJOFM, Administraţia Financiară, Poliţia Rutieră, Compania de Apă „Someș”, E-ON Gaz, Furnizotii de servicii telecomunicaţii, CNADNR sau RAADPP Cluj.

Iată câteva spicuiri din Strategia de Dezvoltare a comunei Floreşti pe perioada 2014-2020. Facem menţiunea că întregul document este un tot unitar, interconectat, scoaterea din contextul său a unor pasaje ducînd la fragmente greu inteligibile.

CAPITOLUL 1 – STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ.. 3

CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI FLOREȘTI. 3

CAPITOLUL 3 – PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL COMUNEI FLOREȘTI. 3

CAPITOLUL 4 – ANALIZA SWOT A COMUNEI FLOREȘTI. 3

CAPITOLUL 5 – VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA COMUNEI FLOREȘTI. 3

CAPITOLUL 6 – DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI FLOREȘTI PENTRU PERIOADA 2014-2020. 3

CAPITOLUL 7 – PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE.. 3

CAPITOLUL 8 – STRUCTURI INSTITUȚIONALEDE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE   3

CAPITOLUL 9 – PORTOFOLIUL DE PROIECTE. FIȘE DE PROIECTE.. 3

CAPITOLUL 10 – SURSE EUROPENE DE FINANȚARE PENTRU PERIOADA 2014-2020. 3

Stucturile şi instituţiile care pot implementa, monitoriza şi evalua dezvoltarea comunei, întrucât aici nu vorbim strict de Primăria Floreşti ci şi de

Nr. crt. Denumire proiect Sursa de finanțare
Proiecte/Achiziții finalizate
1 Servicii de salubrizare stradală Buget local
2 Construcție pod pietonal conf. metalică, post beton pe Valea Sanaslaului Buget local
3 Reparații și refacere prin plombare a drumurilor asfaltate în comuna Florești Buget local
4 Execuție toalete cămin cultural sat Tăuți, comuna Florești Buget local
5 Lucrări de execuție pavaj la căminul cultural sat Luna de Sus, comuna Florești Buget local
6 Proiectare “Realizare 4 stații de pompare ape uzate menajere și pluviale, sistematizarea canalizării menajere pe străzile Urușagului, D-tru Tăuțan și D-tru Mocanu, comuna Florești” Buget local
7 Refacere suprafețe cu asfalt pe Strada Stadionului în localitatea Florești, jud. Cluj Buget local
8 Amenajare stații de autobuz în comuna Florești, jud. Cluj Buget local
9 Lucrări de alimentare cu energie electrică Casa de bilete Str. Cetatea Fetei Buget local
10 Rampa cărucior și acces pietonal spre parcul ANL Buget local
11 Marcaje rutiere pe drumuri în localitatea Florești Buget local
12 Execuție praguri de sol, semne de circulație în localitatea Florești, jud. Cluj Buget local
13 Alimentare cu energie a stațiilor de biciclete de pe Str. Ioan Rus, Abatorului și Someșului Buget local
14 Refacere acostament și execuție trotuar pietonal Buget local
15 Reabilitare drum Grădinița ANL în loc. Florești Buget local
16 Execuție sistem de încălzire la căminul cultural Florești Buget local
17 Servicii de deratizare a domeniului public în comuna Florești, jud. Cluj Buget local
18 Instalație irigare gazon Buget local
19 Servicii de mentenanță iluminat public în cadrul comunei Florești Buget local
20 Reparații podețe sat Luna, comuna Florești Buget local
21 Lucrări de reparații la teren fotbal “Unirea” Buget local
22 Coșuri de gunoi Buget local
23 Reparații gazon sintetic Buget local
Proiecte în curs de implementare în perioada 2014-2016
1 Proiectare și lucrări de construire școală P+2E, împrejmuire, branșamente utilități pe B-dul Cetatea Fetei Buget local
2 Construire grădiniță cu program prelungit P+E, împrejmuire, branșamente utilități Buget local
3 Construire Remiza SVSU, împrejmuire, branșamente utilități, în com. Florești Buget local
4 Trecerea rețelelor electrice din montaj aerian în montaj subteran, situate pe Str. Avram Iancu (DN1), ambele părți Buget local
5 Realizare 4 stații de pompare ape uzate, menajere și pluviale, sistematizarea canalizării menajere, pe străzile Urușagului și D-tru Mocanu Buget local
6 Modernizare drumuri comunale prin asfaltare și extindere rețea de canalizare pluvială și menajeră, comuna Florești Buget local
7 Drum de legătură – varianta sud – comuna Florești Buget local
8 Dirijarea circulației auto și pietonale prin intermediul unor semafoare rutiere în 3 intersecții și 3 treceri pietonale amplasate pe DN1 Buget local
9 Lucrări de amenajare parcuri de joacă pe str. Stadionului și Cartierul ANL Buget local
10 Amenajare piste de biciclete pe DN1 și 4 stații de biciclete POR

Sursa: Primăria Comunei Florești

De asemenea, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale (UAT) Comuna Florești se mai află în derulare și următoarele proiecte care beneficiază de finanțări europene:

 • Proiectul strategic POSDRU ID 129124 DMI 5.1. cu titlul “Măsuri active în vederea integrării pe piața muncii”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
 • Proiectul strategic POSDRU ID 141585, cu titlul “Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră”, din cadrul proiectului DMI 6.2. – “Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Valoarea totală a proiectului este de 10.944.869,00 lei, din care UAT Comuna Florești asigură contribuția proprie financiară în valoare de 218.897,20 lei.

 

Localitatea Suprafața intravilanului (ha) în 1999 Suprafața intravilanului (ha) în 2004 Suprafața intravilanului (ha) în 2011
FLOREȘTI 441 1249 1438,54
LUNA DE SUS 183 364,25 420,29
TĂUȚI 33 35,9 52,89

 

Teritoriul administrativ al comunei Florești are o suprafață de 6.074 ha, structurată astfel:

  Suprafața (ha) Pondere din suprafața totală a comunei
Teren arabil 1.877 30,9%
Pășuni 1.406 23,15%
Livezi 846 13,9%
Păduri 1.207 19,87%
Tufărișuri 111 1,82%
Ape și stuf 68 1,12%
Teren neproductiv 145 2,38%
Drumuri 122 2%
Construcții 292 4,8%
Total 6.074 100%

 

 

Situația locuințelor din comuna Florești, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Cluj, la nivelul anului 2011, este redată în tabelul următor.

Indicator Valoare
Locuințe existente – total – număr 13.681
Locuințe în proprietate majoritară de stat – număr 221
Locuințe în proprietate majoritar privată – număr 13.460
Suprafața locuibilă – total mp 527.047
Suprafața locuibilă – proprietate majoritară de stat – mp 6.805
Suprafața locuibilă – proprietate majoritar privată – mp 520.242

 

 

Comuna Florești dispune de:

 • Rețea de electricitate – există în toate satele comunei
 • Rețea de telefonie fixă – există în toate satele comunei
 • Acces la telefonia mobilă – există în toate satele comunei
 • Acces la Internet – există în toate satele comunei
 • Colectarea deșeurilor – se realizează prin intermediul serviciului de salubrizare. Deșeurile însă sunt colectate selectiv doar într-o măsură redusă în vederea valorificării materialelor reciclabile.

Tabelul de mai jos redă situația centralizatoare a accesului la diferite utilități pe raza comunei Florești. Se remarcă astfel că în satele componente ale comunei se înregistrează un nivel ridicat de accesibilitate la infrastructura modernă de utilități, principala problemă identificată în acest sens privind rețeaua de canalizare în localitatea Tăuți.

Localitate Rețea centralizată apă Rețea canalizare Rețea gaz metan Rețea electricitate Rețea telefonie fixă Rețele telefonie mobilă Acces Internet
FLOREȘTI X X X X X X X
LUNA DE SUS X X X X X X X
TĂUȚI X - X X X X X

 

Tabel. Zone de concentrare a activității economice din Regiunea Nord-Vest

Nr. Crt Localitatea Județul Numărul de salariați % din total Regiunea Nord-Vest Numărul de agenți economici activi
1 Cluj-Napoca Cluj 128.037 22,69 20.161
2 Oradea Bihor 79.646 14,12 12.433
3 Baia Mare Maramureș 48.034 8,51 6.193
4 Satu Mare Satu Mare 42.725 7,57 4.407
5 Bistrița Bistrița-Năsăud 33.817 5,99 3.886
6 Zalău Sălaj 20.831 3,69 2.750
7 Sighetu-Marmației Maramureș 11.720 2,08 976
8 Turda Cluj 9.776 1,73 1.635
9 Dej Cluj 8.975 1,59 1.308
10 Carei Satu Mare 7.219 1,28 663
11 Câmpia Turzii Cluj 5.632 1,00 648
12 Marghita Bihor 5.451 0,97 509
13 Salonta Bihor 5.242 0,93 632
14 Valea lui Mihai Bihor 4.378 0,78 182
15 Gherla Cluj 4.335 0,77 691
16 Beiuș Bihor 4.241 0,75 444
17 Beclean Bistrița-Năsăud 4.153 0,74 344
18 Negrești-Oaș Satu Mare 3.917 0,69 546
19 Borș Bihor 3.567 0,63 207
20 Șimleul-Silvaniei Sălaj 3.503 0,62 447
21 Aleșd Bihor 3.314 0,59 425
22 Florești Cluj 3.353 0,59 988
23 Năsăud Bistrița-Năsăud 3.253 0,58 299
24 Ștei Bihor 2.628 0,47 232
25 Sânmartin Bihor 2.725 0,48 458
26 Jibou Sălaj 2.504 0,44 238
27 Vișeu de Sus Maramureș 2.375 0,42 352
28 Târgu-Lăpuș Maramureș 2.391 0,42 264
29 Borșa Maramureș 2.180 0,39 562
30 Fărcașa Maramureș 2.115 0,37 58
462.037 81,89 62.938

Sursa: INS Tempo Online 2013 și Oficiul Național al Registrului Comerțului, adaptare după Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020, varianta Februarie 2014, p. 133

Indicatori privind forța de muncă Valoare
Salariați – total – număr mediu 3.353
Număr mediu salariați în agricultură, silvicultură și pescuit 222
Număr mediu salariați în industrie 771
Număr mediu salariați în industria prelucrătoare 734
Număr mediu salariați în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 28
Număr mediu salariați în distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 9
Număr mediu salariați în construcții 97
Număr mediu salariați în comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor 1.039
Număr mediu salariați în transport și depozitare 125
Număr mediu salariați în hoteluri și restaurante 120
Număr mediu salariați în informații și comunicații 322
Număr mediu salariați în intermedieri financiare și asigurări 47
Număr mediu salariați în tranzacții imobiliare 12
Număr mediu salariați în activități profesionale, științifice și tehnice 114
Număr mediu salariați în activități de servicii administrative și activități de servicii suport 248
Număr mediu salariați în administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public 26
Număr mediu salariați în învățământ 94
Număr mediu salariați în sănătate și asistență socială 87
Număr mediu salariați în activități de spectacole, culturale și recreative 13
Număr mediu salariați în alte activități ale economiei naționale 16

Sursa: Fișa localității Florești

 

Structura pe vârste și sexe a populației comunei Florești în anul 2011
Categorie de vârstă Masculin Feminin Total
Sub 5 ani 1275 1193 2468
5-9 ani 586 583 1169
10-14 ani 483 416 899
15-19 ani 458 438 896
20-24 ani 655 860 1515
25-29 ani 1551 2036 3587
30-34 ani 2026 1781 3807
35-39 ani 1161 1058 2219
40-44 ani 818 769 1587
45-49 ani 443 380 823
50-54 ani 387 400 787
55-59 ani 410 468 878
60-64 ani 331 399 730
65-69 ani 223 271 494
70-74 ani 175 231 406
75-79 ani 106 164 270
80-84 ani 75 112 187
85 ani și peste 29 62 91
Populație totală 11192 11621 22813

Sursa: Recensământul populației și al locuințelor 2011

 

Structura populației comunei Florești după etnie
Etnia Număr locuitori
Români 17154
Maghiari 3276
Romi 1116
Ucrainieni 10
Germani 26
Turci 10
Ruși-Lipoveni Sub 3 cazuri înregistrate
Tătari Sub 3 cazuri înregistrate
Sârbi Sub 3 cazuri înregistrate
Slovaci Sub 3 cazuri înregistrate
Bulgari Sub 3 cazuri înregistrate
Greci 3
Italieni 19
Evrei 5
Cehi Sub 3 cazuri înregistrate
Polonezi Sub 3 cazuri înregistrate
Armeni Sub 3 cazuri înregistrate
Altă etnie 34
Informație nedisponibilă 1149
Populație totală 22813

 

.2.3 Grupul de lucru Infrastructura Socială

 

Principalele aspecte discutate în cadrul ședinței de lucru:

 1. Situația infrastructurii sociale actuale în comuna Florești
 2. Starea de sănătate a populației
 3. Asigurarea educației obligatorii pentru copii
 4. Reconversia forței de muncă
 5. Creșterea capacității administrative
 6. Direcții de dezvoltare
 7. Starea de sănătate a populației
 • Dotarea spitalelor și cabinetelor medicale cu aparatură performantă
 • Campanii de informare a populației pentru creșterea stării generale de sănătate
 1. Asigurarea educației obligatorii pentru copii
 • Modernizarea sălilor de clasă, a atelierelor și laboratoarelor școlilor din comună
 • Sprijinirea dezvoltării învățământului vocațional și complementar
 • Identificarea și crearea unor spații adecvate pentru formare continuă
 • Echiparea unităților de învățământ cu aparatură didactică modernă și servicii Internet
 • Promovarea formelor alternative de învățământ la distanță pentru tineri și adulți, promovarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții.
 1. Reconversia forței de muncă
 • Activități de sprijin privind educația și instruirea profesională
 • Activități de informare, consiliere și formare profesională
 • Activități privind calitatea procesului educațional, de pregătire și instruire profesională
 • Activități vizând asigurarea condițiilor necesare învățării permanente
 • Activități de sprijin privind colaborarea structurilor de furnizare a educației, instruirii și pregătirii profesionale cu parteneri economici și sociali
 • Studii specifice pieței forței de muncă
 • Programe de instruire și reinstruire adresate șomerilor
 • Servicii de asistență și sprijin pentru persoane supuse riscului șomajului pe termen lung
 • Activități de instruire vizând creșterea nivelului pregătirii de bază
 • Activități de sprijin necesare integrării și reintegrării pe piața forței de muncă
 • Activități legate de plasamentul în muncă al șomerilor
 • Activități de dezvoltare a serviciilor de orientare și consiliere a șomerilor
 • Activități de instruire orientate spre îmbunătățirea nivelului de calificare al forței de muncă
 • Studii privind problemele pieței muncii
 • Programe de facilitare a accesului la oportunitățile de angajare
 • Activități privind creșterea capacității instituțiilor și organizațiilor responsabile pentru dezvoltarea și implementarea politicilor legate de piața muncii
 • Activități de informare și conștientizare a populației cu privire la problemele pieței muncii
 1. Creșterea capacității administrative
 • Realizarea unui program de întocmire a cadastrului urban
 • Realizarea unui program de planificare urbană (inclusiv implementare) în parteneriat între administrația publică locală, sectorul privat și sectorul neguvernamental

Implicarea activă a reprezentanților comunității prin coordonarea eforturilor și utilizarea tuturor oportunităților și a evenimentelor desfășurate în zonă pentru promovarea comunei.

 

3.2.4 Grupul de lucru Infrastructura de transport și tehnico-edilitară

 

Principalele aspecte discutate în cadrul ședinței de lucru:

 1. Prezent economic în comuna Florești precum și în zonele adiacente
 2. Situația străzilor reabilitate
 3. Transport și mobilitatea populației
 4. Situația utilităților publice existente
 5. Situația clădirilor și a obiectivelor de interes public
 6. Nevoi pe termen scurt pentru îmbunătățirea nivelului de trai a populației comunei Florești
 7. Nevoi pe termen mediu și lung pentru modernizarea și dezvoltarea comunei Florești
 8. Categorii de proiecte propuse spre dezvoltare
 9. Situația străzilor reabilitate
 • Modernizarea și construirea de noi rețele stradale
 • Modernizarea căilor de acces în comună
 1. Transport și mobilitatea populației
 • Construirea de stații pentru autobuze, maxi-taxi sau modernizarea celor existente; construirea de terminale intermodale în scopul îmbunătățirii integrării diferitelor moduri de transport public
 • Construirea și/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în comun și/sau piste pentru biciclete
 • Dezvoltarea de proiecte intermodale de transport la nivel regional
 1. Situația utilităților publice existente
 • Crearea, dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice (apă, canalizare, termoficare, iluminat public, cablare broadband, etc.)
 • Crearea, dezvoltarea și/sau modernizarea unor proiecte de management integrat al deșeurilor
 1. Situația clădirilor și a obiectivelor de interes public
 • Reabilitarea și modernizarea instituțiilor de învățământ
 • Reabilitarea și modernizarea instituțiilor de interes public
 • Reabilitarea și modernizarea bazelor sportive

Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Infrastructură tehnico-edilitară și de transport

 

Obiectivul general strategic: Modernizarea, extinderea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare și îmbunătățirea condițiilor de circulație

Direcțiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt infrastructura rutieră și de transport, infrastructura de alimentare cu apă potabilă și canalizare, infrastructura de alimentare cu energie electrică, infrastructura de comunicații.

Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Dezvoltare urbană și protecția mediului

 

Obiectivul general strategic: Dezvoltarea urbană durabilă și ecoeficientă, prin valorificarea durabilă a resurselor naturale și protejarea mediului înconjurător

Direcțiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt dezvoltarea urbană, protecția mediului, managementul deșeurilor.

Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Competitivitate economică

 

Obiectivul general strategic: Creșterea competitivității economice și crearea de noi locuri de muncă prin valorificarea potențialului local, axate pe sectorul serviciilor și pe serviciile calificate

Direcțiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt mediul de afaceri, forța de muncă, turismul, agricultura și zootehnia.

Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Infrastructura Socială

 

Obiectivul general strategic: Creșterea calității vieții prin dezvoltarea socio-culturală durabilă și echilibrată a comunității

Direcțiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt educația și formarea, sănătatea, protecția socială, cultura și cultele, sport și agrement.

Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Capacitate administrativă

 

Obiectivul general strategic: Creșterea capacității instituționale de acțiune a administrației publice locale

Direcțiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt administrația publică locală, ordinea publică și protecția civilă.

43

Educatie

Universitate Creștină în Florești. Șulea: S-a plătit taxa de autorizare pentru Universitate și vom elibera autorizația de construcție

Comuna Florești va avea o universitate, iar lucrurile încep să prindă contur susține primarul Horia Șulea. El a precizat că a fost plătită taxa pentru eliberarea autorizației de construcție.

Întrebat cum ar trebui să se numească, Horia Șulea a declarat la emisiunea Știri de Cluj LIVE că nu s-a ales un nume, dar că ar putea foarte bine să se numească Universitatea Florești.

Azi pot să vă spun că pentru acea universitate s-a plătit taxa de autorizare și urmează să eliberăm în cel mai scurt timp autorizația de construcție și investiția va demara.

Este o investiție enormă pentru Florești, de peste 40 de milioane de euro. Este vorba despre un campus universitar, dar unul adevărat, care va avea clădirea de cursuri, sală de sport și alte terenuri

Investitorii au plătit 270.000 de lei taxă de autorizare. Nu cred că cineva își permite să renunțe la acești bani, mai ales că redevența este plătită la zi, iar redevența este o sumă destul de mare, 60 – 70 de mii de lei pe an.

Taxa totală de autorizare va fi stabilită la finalul lucrărilor când se fac calculele de reactualizare a investiției. 

Sper să o văd finalizată în mandatul meu. Și acolo este un mediu privat și oamenii când se hotărăsc să facă o investiție au tot ceea ce le trebuie și o vor face.

Va fi clădirea pentru cursuri, pentru studenți și cadrele didactice, teren de sport și alte zone de agrement. Am înțeles că vor fi 3 facultăți cu profil real și două cu profil socio-uman”, a declarat Horia Șulea.

 

Universitatea ar urma să își deschidă porțile în anul universitar 2015 – 2016, fiind dezvoltată în jurul actualului Institut Teologic Penticostal, anunță reprezentanții Asociației Creștine Pro Integritate. ”Romania are nevoie de schimbare la nivel mare, la nivel Mircea Cirtde generatie. Suntem o natiune care am avut intotdeauna valori si repere morale. Azi, insa, e tot mai greu pentru tineri sa le respecte in fata presiunilor si concurentei cu care se confrunta. De aceea, Asociatia Pro Integritate vrea sa contribuie la aparitia unei aparitii de profesionisti pentru care corectitudinea si etica sa fie cu adevarat o a doua natura. Aici in Floresti, langa Cluj-Napoca vom pune bazele acestui viitor. In cativa ani, cu ajutorul lui Dumnezeu si prin implicarea oamenilor, acest teren va deveni cel mai modern campus universitar din Romania. Zece hectare de teren se vor transforma intr-un spatiu al educatiei si spiritualitatii. Dezvoltata in jurul actualului Institut Teologic Penticostal, viitoarea universitate crestina va fi deschisa tuturor, indiferent de confesiunea lor”, a spus Mircea Cirţ, Preşedinte Asociatia Crestina Pro Integritate, citat de rodiagnusdei.wordpress.com.

 

dragos

Centura Nord

  https://www.youtube.com/watch?v=IiGY3caitzQ

User Rating: 4.55 ( 1 votes)
0

 

2200x900

Women Rights Bill

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

2200x900

Economy Stands

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

2200x900

Hotels

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

2200x900

Education

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing.